ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌ത പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് പകർപ്പവകാശ നിയമപ്രകാരം കുറ്റകരമാണ്.(Publishing Downloaded textbooks is Punishable Under Copyright Act)

 

 

 

 

 

        
        
                     

 

Create an Account